ປະຫວັດແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ກ່ອນເປັນພຽງເຂດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງຫລວງພະບາງ ມາຮອດປີ ຄ.ສ 1956 ໂຮມເອົາ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກທາ ມາສ້າງຕັ້ງເປັນກິ່ງແຂວງໄຊຍະພູມ, ຂຶ້ນກັບແຂວງຫລວງພະບາງ. 

      ພາຍຫຼັງເມືອງໄຊ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍປີ 1961ສູນກາງພັກຈຶ່ງຕົກລົງເອົາກິ່ງແຂວງດັ່ງກ່າວ ມາສ້າງເປັນແຂວງລ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ປີ 1962; ມາຮອດປີ 1965 ແຂວງລ້ານຊ້າງກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນແຂວງເມືອງໄຊ ແລະ ມາເຖິງປີ 1967 ແຂວງເມືອງໄຊຈຶ່ງປ່ຽນຊື່ມາເປັນແຂວງອຸດົມໄຊຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ທີ່ຕັ້ງ,ຈຸດພິເສດ -ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ແຂວງອຸດົມໄຊເປັນແຂວງໜື່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງພາກເໜືອລາວ,ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃຫ້ເປັນແຂວງຂື້ນໃນວັນທີ່ 15/7/1962, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງເສັ້ນຂະໜານ 200 , 15 ແລະ ເສັ້ນຂະໜານ 200,30  ເໜືອ ເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອຄື໋
+ ທິດເໜືອຕິດກັບ ສປ ຈີນ 24,4 ກິໂລແມັດ ແລະ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ  66,5 ກິໂລແມັດ.
+ ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ  120 ກິໂລແມັດ.
+ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 183,25 ກິໂລແມັດ.
+ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 160 ກິໂລແມັດ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ 110 ກິໂລແມັດ .

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.370 ກິໂລຕາແມັດ . ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 307.622 ຄົນ,  ຍິງ 151.371 ຄົນ; ແຂວງອຸດົມໄຊ ກວມ 85% ຂອງເນື້ອທີ່ພູດອຍ ພື້ນທີ່ສູງ-ຊັນໃນລະດັບ 300-1.850 ແມັດ ( ທຽບກັບໜ້ານ້ຳທະເລ) , ເສັ້ນຊາຍແດນຕີດກັບ ສປ ຈີນ 24,4 ກິໂລແມັດ, ຂອບເຂດຫຼັກໝາຍທີ່ 27-28 ລະຫວ່າງບ້ານໝູຕືນ ເມືອງນາໝໍ້ ຫາບ້ານສ້າງຍອງ ເມືອງລ້າ ສປ ຈີນ

ຂອບເຂດການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ປະກອບມີ 7 ເມືອງຄື:

1). ເມືອງໄຊ: ເປັນເມືອງເທສະບານແຂວງ , ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2.817  ກິໂລຕາແມັດ ມີ 97 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 79.535 ຄົນ, ຍີງ: 38.920 ຄົນ, 14,600 ຄົວເຮືອນ, ຈັດແບ່ງເປັນ 11 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມ 1990  ມີ 12 ຕາແສງ , ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 27 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

2).ເມືອງຮຸນ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2.778 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ: 93 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 74.254 ຄົນ, ຍີງ: 36.110 ຄົນ, 13,100 ຄົວເຮືອນ, ຈັດແບ່ງເປັນ 14 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມ ປີ 1990 ມີ 15 ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 21 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

3). ເມືອງແບງ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2221 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ  58 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 37.491 ຄົນ, ຍີງ: 18.751 ຄົນ, 7,200 ຄົວເຮືອນ, ຈັດແບ່ງເປັນ 4 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 9 ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 14 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

4). ເມືອງນາໝໍ້: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2070 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 62 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 38,826 ຄົນ, ຍີງ: 19,461 ຄົນ, 7,000 ຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງເປັນ 8 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 9  ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 9 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

5).ເມືອງຫຼາ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  1917  ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 44 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 17.173 ຄົນ, ຍີງ: 8.474 ຄົນ, 3,500 ຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງເປັນ 6 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມ ປີ 1990 ມີ  6  ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 10 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

6).ເມືອງງາ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  2359  ກິໂລຕາແມັດ, ມີ: 62 ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 30,938 ຄົນ, ຍີງ: 14.942 ຄົນ, 5,700 ຄົວເຮືອນ ຈັດແບ່ງເປັນ 8 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 8  ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 13 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.

7).ເມືອງປາກແບງ: ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ  1.208 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 55  ບ້ານ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 29,405 ຄົນ, ຍີງ: 14.659 ຄົນ ຈັດແບ່ງເປັນ 11 ເຂດຄຸ້ມຄອງ, ຫຼັງຊຸມປີ 1990 ມີ 11 ຕາແສງ, ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 30 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ. ສັງລວມແລ້ວ:  ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 307.622 ຄົນ, ຍີງ: 151.317 ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15,370 ກິໂລຕາແມັດ, ເທົ່າກັບ 6,5% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ່ 9 ຂອງ ສປປ ລາວ. ສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ 15 ຄົນຕໍ່ 1 ກິໂລຕາແມັດ.